Menu

Curs Federatiu Entrenador Professional Futbol.

 TEMPORADA 18- 19

 

RESUM

Es tracta d'un curs que ofereix en exclusiva la Federació Catalana de Futbol i que equival a la llicència UEFA PRO.

Mitjançant aquest curs, l'alumne adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la tasca d'entrenador de futbol base amb una competència tècnica i professional en les competicions organitzades per les federacions de futbol d'àmbit autonòmic i de la Real Federación Española de Fútbol. Amb el nivell 3 es podrà exercir amb qualsevol equip federat i amb qualsevol selecció.

TEMARI

El curs s'estructura en un total de 400 hores, que permetran aplicar tots aquells coneixements adquirits en les assignatures del bloc comú i específic.

Les assignatures del curs són les següents:

 • Fisiologia d'alt rendiment esportiu
 • Biomecànica d'alt rendiment esportiu
 • Psicologia d'alt rendiment esportiu
 • Sociologia d'alt rendiment esportiu
 • Gestió d'alt rendiment esportiu
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu
 • Tècnica col•lectiva III
 • Tàctica i fonaments de joc III
 • Regles de joc III
 • Preparació física III
 • Metodologia III
 • Direcció d'equips III
 • Desenvolupament professional III
 • Noves tecnologies
 • Anglès
 •  

REQUISSITS

Per accedir al curs federatiu professional, a més de fer el procés de matriculació ( des de la teva intranet) Has de fer-nos  arribar aquesta documentació (original i copia):

 

- DNI o NIE (en el cas de ser estranger, s’ha de tenir residencia permanent o de llarga durada)

- Foto Mida Carnet

- Certificat mèdic expedit fa menys de dos anys, en el que indiqui que ets apte per la practica de l’esport, en el cas de tenir fitxa federativa i tenir vinculada a aquesta fitxa una revisió medica feta fa menys de dos anys, pots adjuntar la fotocopia de la fitxa.

- Diploma federatiu de Nivell  II 

- Haver estat titulat d’una llicència federativa d’entrenador, al menys durant una temporada, després d’obtenir el Diploma d’Entrenador Territorial de Fútbol, Nivell 2, com a primer entrenador d’un equip comprès entre les categories prebenjamí i Tercera Divisió (no inclosa) o com a segon entrenador en equips de Tercera , Segona Divisió “B”, Segona i Primera Divisió.

 Aquest certificat s’ha de demanar per escrit al comitè tècnic d’entrenadors (entrenadors@fcf.cat), desde el dep. de Comitè tècnic, faran arribar directament a l'escola l’original d’aquest certificat, sempre i quan es compleixin aquests requisits.

- Titulació acadèmica (en el cas de convalidació d’assignatures)

- Declaració Jurada signada per l’alumne. ( Aquest document ho trobàreu a la pagina web de formaciofcf.com/Curs Federatiu Entrenador Nacional de Futbol.3ER Nivell - Temporada 2016-2017.  

 En el cas de ser assignada una plaça en el curs, aquesta declaració, s’haurà de tornar a lliurar, signada per l’alumne i registrada davant notari).  

- Curriculum Vitae  (plantilla , ultim full de requissits d'acces).

*​ Aquesta documentació s'ha de fer arribar a la FCF (c/ Sicília, 91-97) .  s'ha de portar original + copia .

 

CALENDARI I PREU

Les dates i els terminis de la convocatòria, matrícula, presentació de documentació, provés d'accés, períodes de reclamació i celebració del curs, seran aquelles que determini la Federació Catalana de Futbol, en funció dels cursos convocats.

Els següents quadres il•lustren l'oferta formativa de cursos segons la seu. Cada curs conté informació sobre els horaris i les dates.

 

Curs Nacional - Intensiu Estiu 

CURS NIVELL PROFESIONAL - TEMP 18-19

SEU:  BAIX LLOBREGAT CORNELLÀ

INICI: 03 DE JUNY 2019

DATA LIMIT INSCIPCIÓ: 06 DE MAIG

(VEURE AGENDA AQUI)

 

IMPORTANT : LA DOCUMENTACIO HA D'ESTAR PRESENTADA ABANS DE LA DATA LIMI D'INSCRIPCIÓ AL CURS, PER TAL DE PODER ENTRAR EN EL PROCES D'ASSIGNACIÓ DE PLACES AL CURS.

 


L'import del curs és de 1400€ (250€ de matrícula + 550€ de primer pagament + 550€ de segon pagament + 50€ taxes d'expedició del diploma).

 

La quota inicial de matrícula o reserva del curs s'abonarà en el moment de la pre-inscripció al curs i serà retornada en cas que l'aspirant no compleixi algun dels requisits establerts, o bé no hagi estat acceptat degut a un excés d'alumnat.

 

El pagament del curs es podrà fer en dos pagaments, un a l'inici del mateix i un segon un cop superat el 50% de la càrrega lectiva del curs. La taxa d'expedició del títol s'haurà d'abonar en el moment de finalitzar el curs.

 

METODOLOGIA I SISTEMA D'AVALUACIÓ

L'obtenció del “Diploma Federatiu d'Entrenador Nacional de Futbol, Nivell 3”, requerirà haver aprovat totes les assignatures del curs, així com el període de formació pràctica exigit.

El curs seguirà una avaluació continuada i amb assistència obligatòria a cadascuna de les àrees o matèries del curs.

El seguiment de la formació pràctica el realitzarà el tutor corresponent. Un cop finalitzat el període de formació pràctica, l'alumne haurà de presentar una Memòria de les Pràctiques (6 mesos).

 

OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA UEFA “PRO”

 

Per a l’obtenció de la Llicència UEFA “PRO” és necessari i imprescindible:

1.- Estar en possessió del Diploma d’Entrenador Professional  federatiu de Futbol

2.- contracte o oferta de treball del club de destí. (en angès o castellà)

3.- Certificació del Comitè d’Entrenadors corresponent d’haver estat titular d’una Llicència federativa d’entrenador almenys durant dues temporades seguides, (considerant com una temporada haver dirigit de forma ininterrompuda, durant almenys 9 mesos), després de l’obtenció del Diploma d’Entrenador Professional de Futbol i l'afiliació al CTE com a tal.

4.- Petició de la Federació corresponent del país afiliat a UEFA sobre la validesa de la seva Llicència.

5.- Abonament de la quantitat de 100 euros per a l'expedició de la seva Llicència.

Un cop obtinguda la citada Llicència amb una validesa de 3 anys, l’Entrenador tindrà la obligació de renovar-la única i exclusivament en els Cursos de Formació Continua que puntualment anunciarà l’Escola Nacional d’Entrenadors amb una periodicitat triennal.

Els Cursos tindran una duració de 15 hores lectives en virtut de l’Article 36 de la CONVENCIÓ D’ENTRENADORS DE LA UEFA DE 2015.

En el cas de que no sigui renovada la Llicència, aquesta quedarà sense efecte.