Menu

 

CURS FEDERATIU BÀSIC D'ENTRENADORS DE FUTBOL

CURS: 2017/2018

 

OBJECTIUS DEL CURS

 •  Aprendre a analitzar i interpretar el joc del propi equip.
 • Conèixer els diferents esquemes de joc.
 • Conèixer els diferents estils d'ensenyament.
 • Conèixer les habilitats i destreses tècnico-tàctiques del jugador en la seva etapa de formació.
 • Preparar i instruir un equip per a la competició.
 • Aprendre a preparar plans d'entrenament.
 • Aprendre a aplicar diferents recursos didàctics de manera eficaç adaptats a l'etapa de formació.
 • Conèixer i prevenir les lesions més freqüents del jugador.
 • Aprendre a crear entorns d'aprenentatge òptim per al jugador.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar diferents mètodes d'avaluació del procés d'ensenyament /aprenentatge. 
 • Transmetre els valors ètics del futbol així com ensenyar les regles i l'esperit del joc.

 

COMPETÈNCIES DE L'ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL

L'obtenció del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol, capacita per:

 • Instruir un equip durant els partits en l'etapa de formació.
 • Preparar i dirigir sessions d'entrenament.
 • Treballar en el desenvolupament integral d'un equip.
 • Dirigir i donar suport a la formació de jugadors.
 • Gestionar els factors que afecten el rendiment d'un equip en l'etapa de formació.
 • Contribuir a la política esportiva d'un club.

 

REQUISITS PER A L'ACCÉS

1. Aspirants amb nacionalitat espanyola

 • Tenir Divuit anys al començament de curs i no haver complert els seixanta.
 • Certificat Mèdic oficial d'aptitud física en què consti que l'alumne no té impediment per realitzar la pràctica de l'exercici físic com a entrenador de futbol.
 • En El cas que l'aspirant es trobi en possessió d'una Llicència federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, quedarà exempt de la presentació del certificat anterior.
 • Estar En possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o títol oficial equivalent a efectes acadèmics segons pla d'estudis de l'aspirant.

 

2. Aspirants sense nacionalitat espanyola

 • A més de tots els punts exigits per als aspirants, recollits en l'expositiu 4, apartat a), es requereixen els següents:
 • Domini de l'idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixements orals i escrits amb la suficient fluïdesa).
 • Proporcionar Proves de la seva residència permanent a través del certificat d'empadronament i NIE.
 • Justificar els motius per assistir a un curs federatiu d'entrenador, organitzat per un altre signatari de la Convenció amb les suficients raons convincents.
 • Només Podran ser admesos a un màxim del 10% del nombre total de participants en cada curs. Seguint amb les directives de la Convenció de UEFA, la RFEF recomana un màxim de 35 alumnes per curs.

 

DOCUMENTACIÓ NECESARIA PER PODER FER EL CURS.

Un cop matriculat al curs, t’enviaran un mail amb una clau i una contrasenya per poder entrar a la teva intranet, des d’aquest perfil, pots pujar la següent documentació:                     

 • DNI (has de escanejar i pujar les dues cares del DNI), en el cas d’estrangers, s’haurà de penjar el NIE ( i ser posseïdor de la residencia definitiva o de llarga durada).
 • Foto ( mida carnet, sobre fons blanc, que es vegi la cara I AMB QUALITAT SUFICIENT)
 • Titulació acadèmica: ESO o equivalent (graduat escolar), segons pla d'estudis vigent. En el cas de ser estranger, i tenir la titulació acadèmica del país de procedència, aquesta s’haurà d’homologar en el departament d’ensenyament, per poder fer el curs.
 • Revisió Medica, (ha d'estar en vigència, que no faci més de 2 anys que ha estat feta i que faci constar que ets apte per la realització d’exercici físic o esport) 
 • Declaració jurada (la pots baixar d'aquesta mateixa pagina al apartat de informacio, s'ha d'omplir i signar)

Un cop pujada aquesta documentacio, podràs fer el pagament de la matricula i iniciar el curs

 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual,  aquest certificat s'ha de lliurar abans del començament del bloc pràctic, per tal de poder fer-lo fer.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació sobre que es i com s'ha de tramitar aquest certificat:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

 

      PREU

CONCEPTE

BÀSIC

      Drets d’inscripció, matrícula i assegurança

300 €

      Drets d’ensenyament i exàmens

530 €

      Expedició del Diploma

20 €

      TOTAL

850 €

 

 

PLA DE FORMACIÓ

Càrrega lectiva

Matèries d'estudi: Bloc de formació teòrica

220 h.

Bloc de Formació Pràctica

80 h.

TOTAL:

300 h.

 

CURS BÀSIC: ÀREES I CÀRREGA LECTIVA (HORES TEÒRIQUES I HORES PRÀCTIQUES)

 

MATERIA

BÀSIC

Anàlisis

25 T + 20 P

45

Evolució del Futbol

15 T + 5 P

 20

Instrucció

5 T + 5 P

 10

Creació d’Equips

15 T + 5 P

 20

Lideratge

10 T + 0 P

 10

Psicologia

10 T + 0 P

 10

Ètica Esportiva

5 T + 0 P

 5

Periodització

10 T + 5 P

 15

Sessions Entrenament

12 T + 10 P

 22

Filosofia i Didàctica

6 T + 0 P

 6

Orientació Jugadors

4 T + 2 P

 6

Fisiologia

10 T + 10 P

 20

Gestió del Club

6 T + 0 P

 6

Regles de Joc

15 T + 0 P

 15

Tecnologia  i Fútbol

10 T + 0 P

 10

Anglès

------

Avaluació Global

------

Fisiologia, Nutrició i Medicina

------

Total Bloc Teoric

158T+62P = 220

Bloc practic

80

TOTAL :

300 h

 

 

BLOC TEÒRIC: L'assistència a les classes teòriques són d'obligatori compliment, perdent el dret a la convocatòria de l'examen, si no s'ha complert el 100% de l'assistència a les assignatures del curs.

Amb la sol·licitud prèvia ben fonamentada i segons el parer de la Direcció del Curs, un alumne únicament i exclusivament podrà justificar el 20% total d'absència (per matèria) que li serà permesa després que la Direcció del Curs doni el vistiplau ".

 

BLOC PRÀCTIC:

a) L'alumne haurà de realitzar aquest Bloc de Formació Pràctica en clubs, associacions o ens federats, de manera continuada, durant un període no inferior a tres mesos, amb una acumulació mínima de vuitanta hores.

b) Quedaran exempts de realitzar el Bloc de Formació Pràctica aquells alumnes que hagin obtingut el Diploma de Monitor de Futbol i hagin exercit tasques pròpies de Monitor de Futbol, estant afiliats al Comitè d'Entrenadors de la Federació d'àmbit autonòmic corresponent. (sempre i quan l'obtencio de la titulacio de monitor hagi estat , fa menys de tres temporades).

Nota: per obtenir la qualificació d'APTE en el present curs, l'alumne haurà de superar cadascun dels diferents apartats.

L'alumne serà avaluat en cada àrea o matèria i el resultat s'ha d'expressar en l'Acta Final mitjançant la qualificació que seguirà el model de l'escala numèrica de zero a deu punts, sense decimals.

 

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA D'ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL

La completa superació d'aquest curs atorgarà el dret a l'obtenció del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol.

 

NOTA MOLT IMPORTANT

D'acord amb el que disposa el vigent Reglament General de la RFEF, estar en possessió del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol, faculta l'interessat per entrenar equips de les categories juvenils i inferiors d'àmbit territorial de futbol.

Així mateix, i en virtut del conveni subscrit entre UEFA i la RFEF (Convenció de la UEFA sobre titulacions tècniques de 2015), els entrenadors procedents dels cursos federatius d'Entrenador Bàsic de Futbol tenen reconeguda la seva equivalència amb la Llicència UEFA "B", en qualsevol país afiliat a dit Conveni, sempre que compleixin els següents requisits:

 

OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA UEFA "B"

Per a l'obtenció de la Llicència UEFA "B" és necessari i imprescindible:

 

1.- Estar en possessió del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol.

 

2.- Certificació del Comitè d'Entrenadors corresponent d'haver estat titular d'una Llicència federativa d'entrenador com a mínim durant una temporada, (considerant com una temporada haver dirigit de forma ininterrompuda, durant almenys 9 mesos), després de l'obtenció del Diploma d' entrenador Bàsic de Futbol.

 

3.- Contracte o oferta de treball del club on l'entrenador vagi a exercir.

 

4.- Petició de la Federació corresponent del país afiliat a UEFA sobre la validesa de la sevs Llicència.

 

5.- Abonament de la quantitat de 100 euros per a l'expedició del seu Llicència.

 

Un cop obtinguda l'esmentada Llicència amb una validesa de 3 anys, l'Entrenador tindrà l'obligació de renovar-la únicament i exclusivament en els Cursos de Formació Contínua que puntualment anunciarà l'Escola Nacional d'Entrenadors amb una periodicitat trianual.

Els Cursos tindran una durada de 15 hores lectives en virtut de l'Article 36 de la Convenció d'Entrenadors de la UEFA (2015).

En el cas que no sigui renovada la llicència, aquesta quedarà sense efecte, transcorregut aquest temps.

 

                                                      OFERTA DE CURSOS NIVELL BÀSIC

 

BARCELONA

CURS BÀSIC GRANOLLERS

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 2 D'OCTUBRE DE 2017

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 25 DE SETEMBRE)

CURS BÀSIC MANRESA - FESTIUS

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 11 D'OCTUBRE DE 2017

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 2 D'OCTUBRE)

CURS BÀSIC MANRESA - DIVENDRES 

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 22  DE SETEMBRE DE 2017

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 15 DE SETEMBRE)

 

TARRAGONA

CURS BÀSIC SALOU

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 2 D'OCTUBRE DE 2017

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 25 DE SETEMBRE)

 

LLEIDA

...

...

...

...

 

GIRONA

CURS BÀSIC OLOT

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI CURS : 02 D'OCTUBRE DE 2017

(INSCRIPCIONS FINS EL DIA 25 DE SETEMBRE )

 

TERRES DE L'EBRE

... 

...

...

...