Menu

CURS FEDERATIU BÀSIC D'ENTRENADORS DE FUTBOL

CURS: 2018/2019

 

OBJECTIUS DEL CURS

 

 Aprendre a analitzar i interpretar el joc del propi equip.

Conèixer els diferents esquemes de joc.

Conèixer els diferents estils d'ensenyament.

Conèixer les habilitats i destreses tècnico-tàctiques del jugador en la seva etapa de formació.

Preparar i instruir un equip per a la competició.

Aprendre a preparar plans d'entrenament.

Aprendre a aplicar diferents recursos didàctics de manera eficaç adaptats a l'etapa de formació.

Conèixer i prevenir les lesions més freqüents del jugador.

Aprendre a crear entorns d'aprenentatge òptim per al jugador.

Conèixer i ser capaç d'aplicar diferents mètodes d'avaluació del procés d'ensenyament /aprenentatge. 

Transmetre els valors ètics del futbol així com ensenyar les regles i l'esperit del joc.

 

 

COMPETÈNCIES DE L'ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL

 

L'obtenció del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol, capacita per:

Instruir un equip durant els partits en l'etapa de formació.

Preparar i dirigir sessions d'entrenament.

Treballar en el desenvolupament integral d'un equip.

Dirigir i donar suport a la formació de jugadors.

Gestionar els factors que afecten el rendiment d'un equip en l'etapa de formació.

Contribuir a la política esportiva d'un club.

 

      PREU

CONCEPTE

BÀSIC

Drets d’inscripció, matrícula i assegurança

300 €

        Drets d’ensenyament i exàmens

525 €

        Expedició del Diploma

25 €

       TOTAL

850 €

 

       

REQUISITS PER A L'ACCÉS

1. Aspirants amb nacionalitat espanyola

 • Tenir Divuit anys al començament de curs i no haver complert els seixanta.
 • Certificat Mèdic oficial d'aptitud física en què consti que l'alumne no té impediment per realitzar la pràctica de l'exercici físic com a entrenador de futbol.
 • En El cas que l'aspirant es trobi en possessió d'una Llicència federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, quedarà exempt de la presentació del certificat anterior.
 • Estar En possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o títol oficial equivalent a efectes acadèmics segons pla d'estudis de l'aspirant.

2. Aspirants sense nacionalitat espanyola

 • A més de tots els punts exigits per als aspirants, recollits en l'expositiu 4, apartat a), es requereixen els següents:
 • Domini de l'idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixements orals i escrits amb la suficient fluïdesa).
 • Proporcionar Proves de la seva residència permanent a través del certificat d'empadronament i NIE.
 • Justificar els motius per assistir a un curs federatiu d'entrenador, organitzat per un altre signatari de la Convenció amb les suficients raons convincents.
 • Només Podran ser admesos a un màxim del 10% del nombre total de participants en cada curs. Seguint amb les directives de la Convenció de UEFA, la RFEF recomana un màxim de 35 alumnes per curs.

 DOCUMENTACIÓ NECESARIA PER PODER FER EL CURS.

Un cop matriculat al curs, t’enviaran un mail amb una clau i una contrasenya per poder entrar a la teva intranet, des d’aquest perfil, pots pujar la següent documentació:                     

 • DNI (has de escanejar i pujar les dues cares del DNI), en el cas d’estrangers, s’haurà de penjar el NIE ( i ser posseïdor de la residencia definitiva o de llarga durada).
 • Foto ( mida carnet, sobre fons blanc, que es vegi la cara I AMB QUALITAT SUFICIENT)
 • Titulació acadèmica: ESO o equivalent (graduat escolar), segons pla d'estudis vigent. En el cas de ser estranger, i tenir la titulació acadèmica del país de procedència, aquesta s’haurà d’homologar en el departament d’ensenyament, per poder fer el curs.
 • Revisió Medica, (ha d'estar en vigència, que no faci més de 2 anys que ha estat feta i que faci constar que ets apte per la realització d’exercici físic o esport) 
 • Declaració jurada (la pots baixar AQUI , s'ha d'omplir i signar)

Un cop pujada aquesta documentació, podràs fer el pagament de la matricula i iniciar el curs

 • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual,  aquest certificat s'ha de lliurar abans del començament del bloc pràctic, per tal de poder fer-lo fer.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació sobre que es i com s'ha de tramitar aquest certificat:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

 

                PLAN DE FORMACIÓN

   Carga lectiva

MATERIAS DE ESTUDIO: BLOQUE DE FORMACIÓN TEÓRICA

220 H.

BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA

 80 H.

TOTAL:

300 H.

 

 

CURSO BÁSICO: ÁREAS Y CARGA LECTIVA (HORAS TEÓRICAS Y HORAS PRÁCTICAS)

MATERIAS

BLOQUES

TEÓRICAS

PRÁCTICAS

TOTALES

ANÁLISIS.

ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA EN EL FÚTBOL BASE

95

25

20

45

TÁCTICA ELEMENTAL EN EL FÚTBOL BASE

 

EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL

15

5

20

CREACIÓN DE EQUIPOS

15

5

20

INSTRUCCIÓN.

ENTRENAMIENTO DEL PORTERO

5

5

10

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO

EN EL FÚTBOL BASE

49

 

​PERIODIZACIÓN

10

5

15

SESIONES DE ENTRENAMIENTO

12

10

22

FILOSOFÍA DIDÁCTICA DEL FÚTBOL

6

0

6

ORIENTACIÓN A JUGADORES

4

2

6

LIDERAZGO

25

10

0

10

PSICOLOGÍA

10

0

10

ÉTICA DEPORTIVA

5

0

5

FISIOLOGÍA, NUTRICIÓN Y MEDICINA DEL FÚTBOL

51

10

10

20

GESTIÓN DE CLUB

6

0

6

REGLAS DE JUEGO

15

0

15

TECNOLOGÍA Y FÚTBOL

10

0

10

INGLÉS

-

-

-

TOTAL  CARGA LECTIVAS

158

62

220

PRÁCTICAS LABORALES

 

80

80

TOTAL CARGA

158

142

300

 

 

BLOQUE TEORICO:

La asistencia a las clases teóricas són de obligatorio cumplimiento, perdiendo el derecho a la convocatoria del examen, si no se ha cumplido el 100% de la asistencia a los cursos.

Previa solicitud bien fundamentada y a juicio de la Dirección del Curso, un alumno única y exclusivamente podrá justificar el 10% total de ausencia (por materia) que le será permitida después de que la Dirección del Curso dé el visto bueno”

 

BLOQUE PRÁCTICO:

a) El alumno deberá realizar este Bloque de Formación Práctica en clubes, asociaciones o entes federados, de forma continuada, durante un periodo no inferior a tres meses, con una acumulación mínima de ochenta horas.

b) Quedarán exentos de realizar el Bloque de Formación Práctica aquellos alumnos que hayan obtenido el Diploma de Monitor de Fútbol y hayan ejercido labores propias de Monitor de Fútbol, estando afiliados al Comité de Entrenadores de la Federación de ámbito autonómico correspondiente.

Nota: para obtener la calificación de APTO en el presente curso, el alumno deberá superar cada uno de los diferentes apartados.

El alumno será evaluado en cada área o materia y el resultado se expresará en el Acta Final mediante la calificación que seguirá el modelo de la escala numérica de cero a diez puntos, sin decimales.

 

OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE ENTRENADOR BÁSICO DE FÚTBOL

La completa superación de este curso otorgará el derecho a la obtención del Diploma de Entrenador Básico de Fútbol.

 

NOTA MUY IMPORTANTE

 

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento General de la RFEF, estar en posesión del Diploma de Entrenador Básico de Fútbol, faculta al interesado para entrenar equipos de las categorías juveniles e inferiores de ámbito territorial de fútbol.

Así mismo, y en virtud del Convenio suscrito entre UEFA y la RFEF (Convención de la UEFA sobre titulaciones técnicas de 2015), los entrenadores procedentes de los cursos federativos de Entrenador Básico de Fútbol tienen reconocida su equivalencia con la Licencia UEFA “B”, en cualquier país afiliado a dicho Convenio, siempre que cumplan los siguientes requisitos :

 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA UEFA “B”

 

Para la obtención de la Licencia UEFA “B” es necesario e imprescindible:

1.- Estar en posesión del  Diploma de Entrenador Básico de Fútbol.

2.- Certificación del Comité de Entrenadores correspondiente de haber sido titular de una Licencia federativa de entrenador al menos durante una temporada, (considerando como una temporada haber dirigido de forma ininterrumpida, durante al menos 9 meses), después de la obtención del Diploma de Entrenador Básico de Fútbol y de la afiliación al CTE como tal.

3.- Petición de la Federación correspondiente del país afiliado a UEFA sobre la validez de su Licencia.

4.- Contrato u oferta laboral del club de destino, en ingles o castellano.

5.- Abono de la cantidad de 100 euros para la expedición de su Licencia.

Una vez obtenida la citada Licencia con una validez de 3 años, el Entrenador tendrá la obligación de renovarla única y exclusivamente en los Cursos de Formación Continua que puntualmente anunciará la Escuela Nacional de Entrenadores con una periodicidad trianual.

Los Cursos tendrán una duración de 15 horas lectivas en virtud del Artículo 36 de la Convención de Entrenadores de la UEFA (2015).

En el caso de que no sea renovada la Licencia, ésta quedara sin efecto.

 

OFERTA DE CURSOS

 

 

TARRAGONA

CURS BÀSIC TARRAGONA 

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS: 13 DE NOVEMBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 9 DE NOVEMBRE

 

BARCELONA

CURS BÀSIC CORNELLÀ - MATI

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

CURS INICIAT

CURS BÀSIC ESCOLA AGORA - TARDA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

CURS INICIAT

CURS BÀSIC CAMP NOU - TARDA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS : 26  DE NOVEMBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 23 DE NOVEMBRE

CURS BÀSIC MANRESA - TARDA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS : 5 DESEMBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA  1 DE DESEMBRE

 

LLEIDA

CURS BÀSIC TORREFARRERA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS : 14 DE NOVEMBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 9 DE NOVEMBRE

 

GIRONA

CURS BÀSIC GIRONA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS : 5 DE NOVEMBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA  2 DE NOVEMBRE

(APLAÇAT)

 

TERRES DE L'EBRE

CURS BÀSIC TORTOSA

(CLICAR AQUI PER VEURE L'AGENDA DEL CURS)

INICI DEL CURS : 8 D'OCTUBRE

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 4 D'OCTUBRE

(APLAÇAT)