Menu

CURS FEDERATIU BÀSIC D'ENTRENADORS DE FUTBOL

CURS: 2016/2017

 

OBJECTIUS DEL CURS

       Aprendre a analitzar i interpretar el joc del propi equip.

Conèixer els diferents esquemes de joc.

Conèixer els diferents estils d'ensenyament.

Conèixer les habilitats i destreses tècnico-tàctiques del jugador en la seva etapa de formació.

Preparar i instruir un equip per a la competició.

Aprendre a preparar plans d'entrenament.

Aprendre a aplicar diferents recursos didàctics de manera eficaç adaptats a l'etapa de formació.

Conèixer i prevenir les lesions més freqüents del jugador.

Aprendre a crear entorns d'aprenentatge òptim per al jugador.

Conèixer i ser capaç d'aplicar diferents mètodes d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

       Transmetre els valors ètics del futbol així com ensenyar les regles i l'esperit del joc.

 

COMPETÈNCIES DE L'ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL

L'obtenció del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol, capacita per:

Instruir un equip durant els partits en l'etapa de formació.

Preparar i dirigir sessions d'entrenament.

Treballar en el desenvolupament integral d'un equip.

Dirigir i donar suport a la formació de jugadors.

Gestionar els factors que afecten el rendiment d'un equip en l'etapa de formació.

       Contribuir a la política esportiva d'un club.

 

      PREU

CONCEPTE

BÀSIC

Drets d’inscripció, matrícula i assegurança

300 €

        Drets d’ensenyament i exàmens

530 €

        Expedició del Diploma

20 €

       TOTAL

850 €

 

 

 

REQUISITS PER A L'ACCÉS

1. Aspirants amb nacionalitat espanyola

-Tenir Divuit anys al començament de curs i no haver complert els seixanta.

-Certificat Mèdic oficial d'aptitud física en què consti que l'alumne no té impediment per realitzar la pràctica de l'exercici físic com a entrenador de futbol.

-En El cas que l'aspirant es trobi en possessió d'una Llicència federativa amb el reconeixement mèdic en vigor, quedarà exempt de la presentació del certificat anterior.

-Estar En possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o títol oficial equivalent a efectes acadèmics segons pla d'estudis de l'aspirant.

 

2. Aspirants sense nacionalitat espanyola

A més de tots els punts exigits per als aspirants, recollits en l'expositiu 4, apartat a), es requereixen els següents:

-Domini de l'idioma oficial del signatari de la Convenció (coneixements orals i escrits amb la suficient fluïdesa).

-Proporcionar Proves de la seva residència permanent a través del certificat d'empadronament i NIE.

Justificar els motius per assistir a un curs federatiu d'entrenador, organitzat per un altre signatari de la Convenció amb les suficients raons convincents.

-Només Podran ser admesos a un màxim del 10% del nombre total de participants en cada curs. Seguint amb les directives de la Convenció de UEFA, la RFEF recomana un màxim de 35 alumnes per curs.

 

PLA DE FORMACIÓ

Càrrega lectiva

Matèries d'estudi: Bloc de formació teòrica

220 h.

Bloc de Formació Pràctica

80 h.

TOTAL:

300 h.

 

CURS BÀSIC: ÀREES I CÀRREGA LECTIVA (HORES TEÒRIQUES I HORES PRÀCTIQUES)

MATÈRIES

BLOCS

TEÒRIQUES

PRÀCTIQUES

TOTALS

ANÀLISI.

Ensenyament de Tècnica en el futbol base

95

25

20

45

Tàctica elemental al futbol base

 

EVOLUCIÓ DEL FUTBOL

15

5

20

CREACIÓ D'EQUIPS

15

5

20

INSTRUCCIÓ.

Entrenament del Porter

5

5

10

Teoria i pràctica de l'entrenament al futbol base

49

 

PERIODITZACIÓ

10

5

15

SESIONS D’ENTRENAMENT

12

10

22

 FILOSOFIA DIDÀCTICA DEL FUTBOL

6

0

6

ORIENTACIÓ A JUGADORS

4

2

6

LIDERATGE

25

10

0

10

PSICOLOGIA

10

0

10

ÈTICA ESPORTIVA

5

0

5

FISIOLOGIA, NUTRICIÓ I MEDICINA DEL FUTBOL

51

10

10

20

GESTIÓ DE CLUB

6

0

6

REGLES DE JOC

15

0

15

TECNOLOGIA I FUTBOL

10

0

10

ANGLÈS

-

-

-

TOTAL CÀRREGA LECTIVES

158

62

220

PRÀCTIQUES LABORALS

 

80

80

TOTAL CÀRREGA

158

142

300

 

 

BLOC TEÒRIC: L'assistència a les classes teòriques són d'obligatori compliment, perdent el dret a la convocatòria de l'examen, si no s'ha complert el 100% de l'assistència als cursos.

Amb la sol·licitud prèvia ben fonamentada i segons el parer de la Direcció del Curs, un alumne únicament i exclusivament podrà justificar el 10% total d'absència (per matèria) que li serà permesa després que la Direcció del Curs doni el vistiplau ".

 

BLOC PRÀCTIC:

a) L'alumne haurà de realitzar aquest Bloc de Formació Pràctica en clubs, associacions o ens federats, de manera continuada, durant un període no inferior a tres mesos, amb una acumulació mínima de vuitanta hores.

b) Quedaran exempts de realitzar el Bloc de Formació Pràctica aquells alumnes que hagin obtingut el Diploma de Monitor de Futbol i hagin exercit tasques pròpies de Monitor de Futbol, estant afiliats al Comitè d'Entrenadors de la Federació d'àmbit autonòmic corresponent.

Nota: per obtenir la qualificació d'APTE en el present curs, l'alumne haurà de superar cadascun dels diferents apartats.

L'alumne serà avaluat en cada àrea o matèria i el resultat s'ha d'expressar en l'Acta Final mitjançant la qualificació que seguirà el model de l'escala numèrica de zero a deu punts, sense decimals.

 

OBTENCIÓ DEL DIPLOMA D'ENTRENADOR BÀSIC DE FUTBOL

La completa superació d'aquest curs atorgarà el dret a l'obtenció del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol.

 

NOTA MOLT IMPORTANT

 

D'acord amb el que disposa el vigent Reglament General de la RFEF, estar en possessió del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol, faculta l'interessat per entrenar equips de les categories juvenils i inferiors d'àmbit territorial de futbol.

Així mateix, i en virtut del conveni subscrit entre UEFA i la RFEF (Convenció de la UEFA sobre titulacions tècniques de 2015), els entrenadors procedents dels cursos federatius d'Entrenador Bàsic de Futbol tenen reconeguda la seva equivalència amb la Llicència UEFA "B", en qualsevol país afiliat a dit Conveni, sempre que compleixin els següents requisits:

 

OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA UEFA "B"

 

Per a l'obtenció de la Llicència UEFA "B" és necessari i imprescindible:

1.- Estar en possessió del Diploma d'Entrenador Bàsic de Futbol.

2.- Certificació del Comitè d'Entrenadors corresponent d'haver estat titular d'una Llicència federativa d'entrenador com a mínim durant una temporada, (considerant com una temporada haver dirigit de forma ininterrompuda, durant almenys 9 mesos), després de l'obtenció del Diploma d' entrenador Bàsic de Futbol.

3.- Petició de la Federació corresponent del país afiliat a UEFA sobre la validesa del seu Llicència.

4.- Abonament de la quantitat de 100 euros per a l'expedició del seu Llicència.

Un cop obtinguda l'esmentada Llicència amb una validesa de 3 anys, l'Entrenador tindrà l'obligació de renovar-la únicament i exclusivament en els Cursos de Formació Contínua que puntualment anunciarà l'Escola Nacional d'Entrenadors amb una periodicitat trianual.

Els Cursos tindran una durada de 15 hores lectives en virtut de l'Article 36 de la Convenció d'Entrenadors de la UEFA (2015).

En el cas que no sigui renovada la llicència, aquesta quedés sense efecte.

 

OFERTA DE CURSOS

 

TARRAGONA

 

TARRAGONA-CAMBRILS

MATI + TARDA 

 

INICI CURS 5 DE JUNY

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 29 DE MAIG

 

BARCELONA

INTENSIU D'ESTIU

BARCELONA - MATINS

INICI CURS 6 DE JUNY

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 29 DE MAIG

INTENSIU D'ESTIU

BARCELONA - TARDES

INICI CURS 6 DE JUNY

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 29 DE MAIG

 

 

INTENSIU D'ESTIU

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

INICI CURS 6 DE JUNY

INSCRIPCIONS FIN EL DIA 29 DE MAIG

 

 

INTENSIU D'ESTIU

SABADELL

TARDES + DISSABTES

NICI CURS 6 DE JUNY

INSCRIPCIONS FIN EL DIA 29 DE MAIG

INTENSIU D'ESTIU

VILANOVA DEL CAMI

TARDES + DISSABTES

NICI CURS 6 DE JUNY

INSCRIPCIONS FIN EL DIA 29 DE MAIG

 

 

LLEIDA

   

 

 

GIRONA

INTENSIU D'ESTIU

GIRONA - TARDA

INICI CURS 1 DE JUNY

INSCRIPCIONS FINS EL DIA 28 DE MAIG

 

TERRES DE L'EBRE